Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 192,4 nghìn tỷ đồng doanh thu và 23,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên cũng đã ký được 3 hợp đồng dầu khí mới.

Các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các  dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán  hộ tiêu thụ, trong 6 tháng đầu năm đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 5,26 tỷ m3 khí khô, vượt 13,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 56,4% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với kỳ năm 2013.

Sản lượng điện cung cấp trong 6 tháng đầu năm đạt 8,44 tỷ kWh, vượt 10% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau được vận hành ổn định với công suất cao. Sản xuất đạm đạt 836 nghìn tấn, vượt 4,4% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 2,6% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 54% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 2,46 triệu tấn, vượt 16% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 14,8% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 53% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2014 đều hoàn thành  công ty tư vấn quản lý thuế hà nội  vượt mức kế hoạch đề ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 6,5%.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 380 nghìn tỷ đồng, vượt 21,7% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 16,4% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu – kế hoạch Chính phủ giao là 312,1 nghìn tỷ đồng, kế hoạch Tập đoàn phấn đấu là 326,6 nghìn tỷ đồng) và bằng 57% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27,2% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và bằng 61% kế hoạch năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 192,4 nghìn tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 12% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 54% kế hoạch năm Chính phủ giao, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2013.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và 59% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/6/2014 đạt 1,07 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Hệ vay và nợ ngân hàng/tổng tài sản thời điểm 30/6/2014 là  dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội  0,25 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch 6 tháng và 35% kế hoạch năm.

Các đơn vị sản xuất đều đạt vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra, cụ thể: VSP và PVEP vượt 7%; Bình Sơn vượt 18%, PVPower vượt 10%; PVCFCCo vượt 8% và PVCFC vượt 1%.

13 đơn vị đạt mức doanh thu hợp nhất đạt (trên 110% kế hoạch), gồm: VSP vượt 19%; PVEP vượt 16%; Bình Sơn vượt 38%; PVPower vượt 17%; PVGas vượt 17%; PVDrilling vượt 41%; PTSC vượt 39%; PVI vượt 14%; Petrosetco vượt 14%; PVTrans vượt 20%; DMC vượt 34%; VPI vượt 106% và PVC vượt 49%.

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top