Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thương chính BR-VT. Ảnh: Nguyễn Huế

>>> Xem thêm:quyết toán thuế tndn

Cụ thể, khi thực hiện thủ tục ứng dụng biện pháp cưỡng chế thông tin hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Cục Hải quan BR-VT đã hoàn chỉnh hồ sơ một đối tượng cưỡng chế, gửi văn bản yêu cầu cơ quan cai quản thuế trực tiếp là Cục Thuế BR-VT ra thông báo hóa đơn không có giá trị dùng. Tuy nhiên, Cục Thuế BR-VT chưa thực hành văn bản của cơ quan Hải quan với lí do cơ quan Thuế không có đầy đủ cứ pháp lí, không có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế đối với quyết định hành  chính do cơ quan Hải quan ban hành.

>>> Xem thêm:dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

Theo ý kiến của Cục Thuế BR-VT tại công văn 3701/CT-QLN ngày 10-6-2014 gửi Tổng cục Thuế và Cục thương chính BR-VT: căn cứ khoản 2, Điều 47 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP chỉ dẫn thủ tục áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng “Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế phải gửi văn bản đề nghị cơ quan Thuế quản trực tiếp ra thông tin hóa đơn không còn giá trị dùng”.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 4, Điều 36 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ chỉ dẫn trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế thông tin hóa đơn không còn giá trị dùng thì “Trường hợp cơ quan Hải quan có văn bản đề nghị cơ thuế quan quản ngại trực tiếp đối tượng nợ thuế ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì cơ thuế quan thực hiện theo lớp lang, thủ tục quy định tại khoản 1,2,3 Điều này…”.

>>> Xem thêm:dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Như vậy, hai Nghị định nêu trên chưa hợp nhất về cơ quan ban hành cưỡng chế trong trường hợp cơ quan thương chính đề nghị cơ quan Thuế cưỡng chế bằng biện pháp hóa đơn không có giá trị dùng. Ngoài ra, theo Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính thì cơ thuế quan không có thẩm quyền ban hành hình định hành chính do cơ quan Hải quan ban hành.

Nhằm thực hành kịp thời, đồng bộ các biện pháp cưỡng chế để thu nợ thuế vào ngân sách cũng như sự kết hợp giữa cơ quan thương chính và cơ thuế quan có hiệu quả, đúng quy định, Cục Hải quan BR-VT đã bẩm vướng mắc và đề nghị Tổng cục Hải quan có quan điểm với Tổng cục Thuế trong việc phối hợp thực hành khoản 2, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top