Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

FCM: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau KT 2013 Khoáng sản Fecon: Quyết định trả cổ tức 2013 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt FCM: quyết nghị HĐQT chi trả cổ tức 2013 (600 đ/cp) FCM: Bà Ngô Thị Thanh làm Trưởng phòng TCKT,ông Nguyễn Tuấn Anh thôi làm KT trưởng từ 22.3 Thị trường tăng mạnh, nhiều cổ phiếu đang ở đỉnh giá từ khi niêm yết FCM: vắng thường niên năm 2013 Xem thêm

CTCP dịch vụ kế toán thuế Khoáng sản Fecon (mã: FCM ) giải trình số liệu chênh lệch trước và sau kiểm toán dịch vụ kế toán trọn gói 2013

Kết quả kinh doanh

Trong quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán đã đề xuất phương pháp phân bổ chi phí đối với một số tài sản được điều chỉnh từ TSCĐ sang tổn phí trả trước dài hạn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC và tính lại lãi vay phải trả ước tính từ 26 đến 31/12/2013 của một số khoản vay ngắn hạn, dài hạn. Công ty đã đồng ý điều chỉnh theo Kiểm toán để hạp với thực tiễn.

Theo đó, về kết quả kinh doanh của công ty mẹ, doanh thu trước và sau kiểm toán không đổi, vẫn là 425,5 tỷ nhưngcông ty dịch vụ kế toángiá vốn đã giảm 586,5 triệu còn 309,9 tỷ đồng. Tổn phí tài chính cũng giảm 15 triệu đồng. Cho nên lợi nhuận trước thuế đã tăng thêm 571,4 triệu đồng lên 41,9 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm 8,1 triệu còn 31,2 tỷ.

Bẩm KQKD hợp nhất trước và sau kiểm toán không có sự đổi thay. Tuy nhiên do năm 2012 công ty chưa có công ty con nên Công ty kiểm toán chỉ trình bày kết quả kinh dinh thống nhất của năm 2013.

Bảng cân đối kế toán

Về bảng cân đối kế toán của công ty mẹ, công dịch vụ báo cáo thuế ty hạch toán khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng với số tiền 95,8 tỷ đồng tuy nhiên cứ vào các hợp đồng thi công để hạp với thực chất nghiệp vụ kinh tế nảy, FCM và công ty kiểm toán đã thống nhất điều chỉnh từ trương mục phải thu khách hàng sang “phải thu theo tiến độ hiệp đồng xây dựng”.

Bên cạnh đó, công ty kiểm toán cũng điều chỉnh tăng một số khoản nợ phải thu khách hàng và giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo các biên bản đối chiếu công nợ phải thu khách hàng tại thời khắc 31/12/2013 nên khoản “Phải thu khách hàng” đã tăng thêm 1,1 tỷ đồng.

FCM và công ty kiểm toán đã hợp nhất điều chỉnh từ khoản đầu tư vào công ty con sang khoản phải thu khác do FCM chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý chứng minh quyền kiểm soát theo quy định. Nên chi, Công ty kiểm toán điều chỉnh tăng “Các khoản phải thu khác” và giảm chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty con” số tiền 8 tỷ.

Sau những điều chỉnh này, Tổng tài sản của công ty mẹ tăng lên 586,5 tỷ và đạt 567,8 tỷ.

Bảng CĐKT hợp nhất trước và sau kiểm toán không có sự chênh lệch.

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Về bảng lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh dinh tăng thêm 21,6 tỷ do sự điều chỉnh như sau:

Nguyên nhân là do Công ty kiểm toán coi số dư tại ngày 01/01/2013 của bẩm lưu chuyển tiền tệ bằng 0 và coi phần số dư đầu kỳ của công ty mẹ chính là phần nảy tăng trong kỳ. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần trong năm 2013 tăng thêm 21,6 tỷ và tiền, tương đương tiền đầu năm tăng lên 21,6 tỷ.

Hà Phương

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top