Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

LBE: Giải thể một cửa hàng sách do kinh doanh không hiệu quả

HĐQT CTCP Sách & Thiết bị trường học Long An (HNX: LBE) thông qua chủ trương cho lập thủ tục giải thể cửa hàng sách thiết bị giáo dục Hậu Nghĩa trực thuộc công ty do kinh doanh không hiệu quả.

Việc giải thể sẽ được thực hiện trong tháng 10/2014.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo LBE thông qua kết quả kinh doanh doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2014 đạt lần lượt là 54 tỷ đồng và 1.5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia là thành dịch vụ kế toán thuế viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2014 để nghỉ hưu, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Minh Triều là Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 01/10/2014. Tiền thu lao được hưởng là 2 triệu đồng/tháng.

Gia Nguyên

 

 

 

Giới thiệu thành viên

Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh

Trong thực tiễn không phải ai cũng hiểu biết và quan niệm giống nhau về hiệu quả kinh doanh và chính điều này đã làm triệt tiêu những cố gắng, nỗ lực của họ mặc dù ai cũng muống làm tăng hiệu quả kinh doanh. Như vậy khi đề cập đến hiệu quả kinh doanh chúng ta phải xem xét một cách toàn diện cả về mặt thời gian và không gian trong mối quan hệ với hiệu quả chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả đó bao gồm cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

Về mặt thời gian

Về mặt không gian

Về mặt định lượng

Về mặt định tính

 

 

 

Gia Nguyên

"Cách duy nhất để đạt được thành công lớn là thực sự say mê công việc bạn đang làm" - Steve Jobs (1955-2011)

 

 

 

  • hứ nhất: Bảo đảm sự kết hợp hài hoà các loại lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, lợi ích người lao động, lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài... Quan điểm này đòi hỏi việc nâng cao hiệu quả kinh doanh phải xuất phát từ việc thoả mãn một cách thích đáng nhu cầu của các chủ thể trong mối quan hệ mắt xích phụ thuộc lẫn nhau. Trong đó quan trọng nhất là xác định được hạt nhân của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đã từ đó thoả mãn lợi ích của chủ thể này tạo động lực, điều kiện để thoả mãn lợi ích của chủ thể tiếp theo và cứ thế cho đến đối tượng và mục đích cuối cùng. Nói tóm lại theo quan điểm này thì quy trình thoả mãn lợi ích giữa các chủ thể phải đảm bảo từ thấp đến cao. Từ đó mới có Cty dịch vụ kế toán thể điều chỉnh kết hợp một cách hài hoà giữa lợi ích các chủ thể.
  • Thứ hai : là bảo đảm tính toàn diện và hệ thống trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo quan điểm này thì việc nâng cao hiệu quả kinh doanh phải là sự kết hợp hài hoà giữa hiệu quả kinh doanh của các bộ phận trong doanh nghiệp với hiệu quả toàn doanh nghiệp. Chúng ta không vì hiệu quả chung mà làm mất hiệu quả bộ phận. Và ngược lại, cũng không vì hiệu quả kinh doanh bộ phận mà làm mất hiệu quả chung toàn bộ doanh nghiệp. Xem xét quan điểm này trên lĩnh vực rộng hơn thì quan điểm này đòi hỏi việc nâng cao hiệu quả kinh doanh phải xuất phát từ việc đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả của nền sản xuất hàng hoá, của ngành, dịch vụ kế toán của địa phương, của cơ sở. Trong từng đơn vị cơ sở khi xem xét đánh giá hiệu quả kinh doanh phải coi trọng toàn bộ các khâu của quá trình kinh doanh. Đồng thời phải xem xét đầy đủ các mối quan hệ tác động qua lại của các tổ chức, các lĩnh vực trong một hệ thống theo một mục tiêu đã xác định.

 

 

 

LBE: Giải thể một cửa hàng sách do kinh doanh không hiệu quả

HĐQT CTCP Sách & Thiết bị trường học Long An (HNX: LBE) thông qua chủ trương cho lập thủ tục giải thể cửa hàng sách thiết bị giáo dục Hậu Nghĩa trực thuộc công ty do kinh doanh không hiệu quả.

Việc giải thể sẽ được thực hiện trong tháng 10/2014.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo LBE thông qua kết quả kinh doanh doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2014 đạt lần lượt là 54 tỷ đồng và 1.5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vân thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia là thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2014 để nghỉ hưu, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Minh Triều là Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 01/10/2014. Tiền thu lao được hưởng là 2 triệu đồng/tháng.

Gia Nguyên

 

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top