Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Vừa qua, ngày 11/11/2015, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem thêm: http://ketoanthue24h.com/luat-bao-hiem-xa-hoi-2016-nghi-dinh1152015/

Theo Điều 17 Nghị định này, chỉ những khoản phụ cấp có ghi trên HĐLĐ mới phải đóng BHXH từ 2016
Một trong những điểm mới đáng lưu ý của Nghị định này là tiền lương đóng BHXH phải tính trên cả phụ cấp lương và khoản bổ sung khác. Cụ thể, từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2017 phải đóng trên cả phụ cấp lương và từ ngày 1/1/2018 trở đi phải tính đóng cả các khoản bổ sung khác. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với phụ cấp lương và khoản bổ sung khác có ghi trong HĐLĐ (Điều 17)
Về chế độ thai sản, Nghị định này có bổ sung chế độ dành cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ (Mục 1 Chương II).

nghị định 115

Về thời gian nghỉ thai sản, người mang thai hộ được nghỉ hưởng thai sản cho đến thời điểm giao lại đứa trẻ cho người nhờ mang thai hộ, nhưng tối thiểu 02 là tháng và tối đa là 06 tháng. Phía người nhờ mang thai hộ được nghỉ hưởng thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi
Về trợ cấp BHXH một lần, từ năm 2014 trở đi được tính tăng mức hưởng mỗi năm từ 1,5 tháng lương lên thành 02 tháng lương
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006; Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008; Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008; Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007.
 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top